Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Dotacje

Dotacje:

Projekt INTERREG

Tytuł projektu/Názov projektu:

Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława/

Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava

Partner wiodący/Vedúci partner -Žiadateľ:

Parafia św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

http://www.parafia-lipnicawielka.pl

Partner projektu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava

http://www.farazubrohlava.sk

Opis projektu:

Parafia Św. Łukasza Ewangelisty
W zakres zadania wchodzi realizacja prac konserwatorsko-budowlanych, mających na celu poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja obejmuje remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu: na ścianach zach. przęsła naw, zach. ścianie nawy, podniebiu i balustradzie chóru, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zach, oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów w kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej na dz. nr 9105 obr. Lipnica Wielka, Gm. Lipnica Wielka. Projekt Aktualizacja w trakcie realizacji / Prebieha aktualizácia - Suma kontrolna: 71ese-HWQknw92Jl- RmuVL-SpS7e 16 / 92 umożliwi ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy we współpracy z partnerem zagranicznym. Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie W ramach tego zadania zostaną przywrócone ważne zabytki kultury w Zubrohlavie we współpracy z polskim partnerem, a infrastruktura towarzysząca zostanie utworzona w celu wspierania polsko-słowackiej turystyki transgranicznej. Realizacja prac konserwatorskich przywróci ważne zabytki kultury, które w ten sposób będą jeszcze większym
wzbogaceniem regionu transgranicznego, a w szczególności co najmniej 2 szlaków rowerowych wiodących z Polski na Słowację i przechodzących przez Żubrohławę - jeden z nich rozpoczyna się w Murowanici, a drugi w Przywarówce. Budowa parkingu ze strefą relaksu zwiększy infrastrukturę turystyczną, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym.

Obaj partnerzy zrealizują także przedsięwzięcia nieinwestycyjne, mające na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy, która pozwoli pozwoli na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, dzięki czemu możliwe
będzie zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji oraz pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszystkie produkty i rezultaty projektu oraz wynikające z nich możliwości działalności oferowane będą nieodpłatnie.

Farnosť Sv. Lukáša Evanjelisty vo Veľkej Lipnici Súčasťou úlohy je realizácia rekonštrukčných a stavebných prác zameraných na zlepšenie stavu historickej budovy naOrave na poľskej strane. Investícia zahŕňa renováciu procesnej cesty, renováciu kostolnej fasády, údržbu vnútorného polychrómu: západnú stenu uličky, západnú stenu uličky, baziliku a zábradlie zboru, kaplnku Panny Márie zbožnosti a
západnú verandu a vertikálnu izoláciu základov v kostole. Svätý Apoštol Lukáš v Lipnici Wielka, Lipnica Wielka. Projekt bude ochraňovať a propagovať kultúrne dedičstvo Oravy v spolupráci so zahraničným partnerom.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava V rámci tejto úlohy budú v spolupráci s poľským partnerom zreštaurované významné kultúrne pamiatky v obci Zubrohlava a
vytvorí sa sprievodná infraštrukúra, ktorá podporí poľsko-slovenský cezhraničný cestnovný ruch. Realizáciou reštauračných prác sa obnovia významné kultúrne pamiatky, ktoré budu takto ešte väčším obohatením cezhraničného regiónu a najmä zatiaľ minimálne dvoch cyklotrás, ktoré vedú z Poľska na Slovensko a prechádzajú cez Zubrohlavu - jedna s nich začína v Murowanici a druhá Przywarówke. Vybudovaním parkoviska s oddychovou zónou sa rozšíri turistická infraštrukúra, čo podporí turizmus v cezhraničnom regióne. Obaja partneri budú tiež realizovať neinvestičné projekty zamerané na posilnenie vzájomnej spolupráce, ktorá umožní
spoločnú ochranu a podporu kultúrneho dedičstva zdrojov Oravy, vďaka čomu bude možné podporiť miestne komunity, aby spoznali spoločnú históriu a tradície, a ukázali návštevníkom kultúrne dedičstvo Oravy, nielen materiálne, ale aj
nemateriálne hodnoty. Všetky produkty a výsledky projektu a výsledné obchodné príležitosti budú ponúkané bezplatne.

Cele projektu:

Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu

Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo i kulturę Orawy
oraz poprawa spójności społecznej i kulturowej wśród społeczności lokalnych pogranicza, w szczególności mieszkańców Orawy. 

Hlavným cieľom projektu je chrániť a rozvíjať kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničného regiónu so zachovaním a podporou kultúrneho dedičstva Oravy, rozvoj cestovného ruchu založeného na dedičstve a kultúre Oravy, zlepšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi miestnymi spoločenstvami pohraničia, a najmä ide o obyvateľov Oravy.

Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy poprzez renowację obiektów zabytkowych Zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva Oravy prostredníctvom obnovy historických budov Zwiększenie stopnia integracji mieszkańców Orawy poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach Zvýšenie integračného stupňa obyvateľov Oravy prostredníctvom účasti na spoločných podujatiach Promowanie historii i kultury Orawy poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
Propagácia histórie a kultúrneho dedičstva Oravy prostredníctvom realizácie kultúrnych aktivít

Okres realizacji/Obdobie realizácie:

01.08.2019 - 30.09.2022

Wartość projektu/Celková hodnota projektu:

1 210 427,09 €Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Sobota XXV tygodnia okresu zwykłego
24 września 2022r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia